Site icon DoSzwecji.pl

Praca w Szwecji – pozwolenie na pracę

Pozwolenie na pracę w Szwecji

Czy jest potrzebne pozwolenie na pracę w Szwecji? Poniżej znajduje się przegląd koncepcji szwedzkiego systemu imigracyjnego dla wykwalifikowanych pracowników.

W szwedzkim systemie imigracyjnym rozróżnia się obywateli UE oraz obywateli krajów trzecich/obywateli jurysdykcji. Ponadto, tak zwanych obywateli państw trzecich/jurysdykcji można podzielić na dwie grupy: zwolnionych z obowiązku wizowego i z obowiązkiem wizowym (tzn. potrzebujących wizy, aby wjechać do Szwecji).

Obywatele UE mają prawo do pracy w Szwecji bez konieczności posiadania pozwolenia na pracę. Prawo to nazywane jest prawem pobytu. Przy wjeździe do Szwecji obywatele UE potrzebują ważnego paszportu lub dowodu osobistego, w którym wskazane jest ich obywatelstwo. Wszyscy obywatele UE mogą rozpocząć pracę bezpośrednio po przyjeździe do Szwecji. Nie jest wymagana rejestracja imigracyjna.

Obywatele krajów trzecich/jurysdykcji są zobowiązani do posiadania pozwolenia na pracę, aby móc wykonywać pracę w Szwecji. O pozwolenie na pracę należy wystąpić i uzyskać je przed wjazdem do Szwecji. W przypadku pobytów do 90 dni, których celem jest wyłącznie wykonywanie zadań porównywalnych z podróżą służbową dla zagranicznego pracodawcy, nie jest wymagane pozwolenie na pracę. Istnieją również pewne wyjątki od wymogu posiadania pozwolenia na pracę, o których poniżej.

W Szwecji istnieją trzy główne rodzaje zezwoleń na pracę. Najpopularniejszym z nich jest krajowe pozwolenie na pracę w Szwecji, które może być przyznane zarówno pracownikom miejscowym, jak i zagranicznym. Aby otrzymać krajowe pozwolenie na pracę, dana osoba musi otrzymać warunki zatrudnienia (wynagrodzenie, ubezpieczenie itp.) zgodne ze szwedzkimi układami zbiorowymi. (Istnieją różne układy zbiorowe z różnymi związkami zawodowymi w zależności od kategorii pracownika, np. inżynierowie, pracownicy administracyjni lub kadra kierownicza). Przed złożeniem wniosku o krajowe pozwolenie na pracę należy przesłać warunki zatrudnienia do właściwego szwedzkiego związku zawodowego w celu ich zatwierdzenia. Związek zawodowy oceni, czy wynagrodzenie i ubezpieczenie są zgodne ze szwedzkimi układami zbiorowymi. Krajowe pozwolenie na pracę w Szwecji może być wydane jednorazowo na okres do dwóch lat, ale jest ono również ograniczone ważnością paszportu danej osoby. Po czterech latach pracy w Szwecji na podstawie krajowego pozwolenia na pracę można uzyskać prawo stałego pobytu.

Drugim rodzajem pozwolenia dla wykwalifikowanych pracowników jest tak zwane pozwolenie ICT. Pozwolenie ICT może być przyznane osobom, które pracują jako menedżerowie, specjaliści lub stażyści i są tymczasowo przeniesione do Szwecji z kraju/jurysdykcji spoza UE/EOG i Szwajcarii w ramach transferu wewnątrz firmy. Aby kwalifikować się do otrzymania pozwolenia ICT, dana osoba musi mieć zamiar pracować w Szwecji przez okres dłuższy niż 90 dni. Ponadto, wyżej wymienione wymagania dotyczące krajowego zezwolenia na pracę mają zastosowanie również do zezwoleń ICT. W czasie rozpatrywania wniosku o zezwolenie ICT osoba fizyczna nie może przebywać w Szwecji. Należy pamiętać, że jeśli dana osoba kwalifikuje się do otrzymania zezwolenia ICT, wniosek o zwykłe zezwolenie na pracę nie zostanie przyjęty. Zezwolenie ICT może zostać przyznane na okres maksymalnie 3 lat.

Trzecim rodzajem zezwolenia na pracę, które może zostać przyznane wykwalifikowanym pracownikom w Szwecji, jest Niebieska Karta UE. Jeśli osoba podróżująca do Szwecji jest obywatelem kraju/jurysdykcji spoza UE i otrzymała ofertę pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, może ubiegać się o Niebieską Kartę UE. Pracownik musi posiadać wykształcenie wyższe odpowiadające 180 punktom szwedzkiego uniwersytetu lub pięcioletnie doświadczenie zawodowe oraz wynagrodzenie równe co najmniej półtorakrotności średniego wynagrodzenia brutto w Szwecji. Próg wynagrodzenia uprawniający do uzyskania błękitnej karty UE wynosi 150% średniego wynagrodzenia w Szwecji. Podobnie jak w przypadku krajowego zezwolenia na pracę i zezwolenia ICT, aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, pracownikowi muszą zostać zaoferowane warunki zatrudnienia zgodne ze szwedzkim układem zbiorowym.

Zobacz również: Świadczenia pracownicze w Szwecji i Emerytura w Szwecji

Exit mobile version