Site icon DoSzwecji.pl

Rząd Szwecji

Rząd Szwecji

Szwecja ma trzy szczeble władzy krajowej: krajowy, regionalny i lokalny. Ponadto, od czasu przystąpienia Szwecji do Unii Europejskiej (UE) w 1995 r., coraz większego znaczenia nabiera szczebel europejski.

Poziom regionalny

Na poziomie regionalnym Szwecja podzielona jest na 21 okręgów. Rady hrabstw są odpowiedzialne za nadzorowanie takich zadań jak opieka zdrowotna i mają prawo do pobierania podatków dochodowych na pokrycie swoich kosztów.

Poziom lokalny

Na poziomie lokalnym Szwecja podzielona jest na 290 gmin, z których każda posiada wybierane zgromadzenie lub radę. Gminy są odpowiedzialne za szeroki zakres obiektów i usług, w tym mieszkalnictwo, drogi, zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków, szkoły, opiekę społeczną, opiekę nad osobami starszymi i dziećmi. Są one prawnie zobowiązane do świadczenia pewnych podstawowych usług. Gminy są uprawnione do nakładania podatków dochodowych na osoby fizyczne, a także pobierają opłaty za różne usługi.

Zobacz również: Świadczenia pracownicze w Szwecji

Wszystkie szwedzkie gminy i regiony są członkami Szwedzkiego Stowarzyszenia Władz Lokalnych i Regionów, organizacji pracodawców, która reprezentuje i wspiera samorządy lokalne.

Poziom europejski

Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej (UE) w 1995 r. Szwecja uzyskała również europejski szczebel władzy. Szwecja bierze udział w procesie decyzyjnym przy opracowywaniu i zatwierdzaniu nowych wspólnych przepisów, a rząd szwedzki reprezentuje ją w Radzie Unii Europejskiej, głównym organie decyzyjnym UE. W Parlamencie Europejskim zasiada również 20 szwedzkich posłów. Komisarzem UE Szwecji w latach 2019-2024 jest Ylva Johansson.

Polityka zagraniczna

W 2014 roku szwedzki rząd ogłosił się rządem feministycznym, poświęconym feministycznej polityce zagranicznej. Celem jest zapewnienie, że systematyczna perspektywa równości płci jest stosowana w całej agendzie polityki zagranicznej.

Szwedzka polityka zagraniczna opiera się na zasadzie, że bezpieczeństwo buduje się w solidarności z innymi, a zagrożeniom dla pokoju i bezpieczeństwa przeciwdziała się we współpracy z innymi państwami lub organizacjami. Szwecja nie jest członkiem żadnego sojuszu wojskowego.

Szwecja jest jednym z największych płatników na rzecz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Łącznie na pomoc rozwojową przeznacza 1 procent swojego dochodu narodowego brutto (DNB).

W związku z nową sytuacją w zakresie bezpieczeństwa światowego Szwecja odgrywa obecnie bardziej aktywną rolę w europejskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. W 2021 r. Szwecja będzie przewodniczyć Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). W latach 2017-2018 Szwecja była członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Exit mobile version